תקנון האתר ומדיניות פרטיות

כללי

השימוש באתר אינטרנט זה, של חברת אורקמד בע"מ כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן;

  • תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
  • כל גישה לאתר ו/או שימוש בו ובתכניו הנם בבחינת אישור הסכמה והצהרה כי המשתמש קרא/ה והבין/ה את תנאי תקנון זה על כל תוכנם.
  • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה – כל שינוי שיבוצע בתקנון יפורסם בדף זה.
  • האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

איסוף נתונים

פרטי המשתמש/ת באתר נמסרים על ידי המשתמשים באופן יזום כאשר המשתמש/ת מספק/ת את המידע, ברישום ו/או במילוי טופס ו/או רכישה באתר. כמו כן, יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי באמצעות טכנולוגיית האתר. השימוש במידע אישי (לרבות שם ושם משפחה, טלפון,  כתובת ו/או כתובת מייל וכו') נועד בכדי לספק שירותי עדכונים ומכירה, בעבור משתמשי האתר. חלק מהנתונים הנאספים, כוללים מידע אישי שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר

שמירה ושימוש בנתונים

המידע האישי הנדרש בכדי לספק את שירותים המבוקשים, יכול שישמר ככל הנדרש על פי חוק, מידע יכול לכלול,  שם ושם משפחה, טלפון, כתובת מגורים ו/או כתובת מייל דוא"ל, ופרטים אשר הוזנו ע"י המשתמש/ת באתר.

סודיות ופרטיות

פרטי המשתמש/ת באתר, המידע האישי המצויין לעיל, ישמרו במאגרי המידע של החברה.

החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע”י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסויימ/ת. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

כמו כן, החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (cookies) קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

החברה לא תעשה שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח/ה אלא לביצוע תשלום בגין העסקה המבוקשת, פרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש/ת לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח/ה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה חו"ח, בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש/תן ו/או למי מטעמו.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד. 

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר.

רכישת מוצרים באתר

רכישת המוצרים באתר, תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין את פרטיו לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, יישוב, רחוב,  מס' בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר אשר יכול לסייע לביצוע המשלוח.  במידה ואדם אחר מקבל את ההזמנה יש לציין את פרטיו.

פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר ונציג החברה יצור קשר עם המזמין/ה על מנת לבצע חיוב טלפוני.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

התשלום עבור המוצרים, בשלב זה, יעשה באמצעות פניה של נציג החברה למזמין/ה בהתאם לפרטים אשר מולאו באתר,  החיוב יהא טלפוני או פרונטלי, המזמין/ה יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בהתאם להזמנת המוצרים, תונפק חשבונית ע"ש הלקוח/ה המזמין/ה, ההזמנה תועבר להכנה ותצא למשלוח.

במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

יובהר כי יתכן מצב שעל אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

אספקה והובלת המוצרים

אספקת המוצר ע" החברה  יעשה רק לאחר קבלת התשלום ואישור תשלום מאת חברת האשראי. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה.

החברה מתחייבת לספק את המוצרים בתוך 3 ימי עסקים, כמפורט להלן:

משלוח באמצעות שליח בתשלום – המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה. בד"כ אספקת המוצרים הנה עד 3 ימים עסקים בתלוי באזור המגורים (משלוחים באזור המרכז – עפ"י רוב מסופקים באותו היום).

משלוח בדואר רשום – משלוחים שיסופקו באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספק. בד"כ המשלוחים יצאו את משרדי החברה עד 3 ימי עסקים – יסופק ע"י דואר ישראל עפ"י זמנם בד"כ עד 14 ימים.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כי המוצר יגיע ליעדו במהירות האפשרית.

דמי המשלוח – יושלמו ע"י הלקחו/ה בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו.

החברה לא תהא אחראית לעיכוב במשלוחים הנובע מכוח עליון, מצב צבאי, מצבי חירום השבתות וכל סיבה שאינה בשליטת החברה.

המחירים באתר

המחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקדם מכירות באמצעות האתר, לעיתים יתבצעו מבצעים והטבות השמורות לאתר בלבד, לרבות הנחות ו/או מחירים מיוחדים. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

ביטול עסקה

המזמין/ה  רשאי/ת לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו ובכפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית לחברה.

לאחר אישור הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול רכישה מצד המזמין, לרבות החובה להחזרת המוצר, יחולו גם הוא.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו. הודעה על ביטול או הפסקה תימסר ללקוח/ה. במידה וחוייב, תשיב לו/ה החברה את הסכום ששולם בעבור המוצרים.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר

אחריות

השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של משתמש/ת.

התכנים באתר ניתנים לשימוש הלקוחות, לקבלת מידע, רכישה ולכל הנדרש על ידם, זאת  באחריותם המלאה. לא תהיה ללקוח/ה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש/ת באתר.

החברה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

החברה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

השירותים  הניתנים ע"י החברה, הינם בהתאם למוזמן ע"י הלקוח/ה ובתיאום מלא עימו/ה.

החברה לרבות האתר אינם אחראים על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השימוש באתר או בעקבות השימוש במוצרים המוזמנים.

הצהרת משתמש/ת

בעת שימוש באתר, מתחייב/ת ומצהיר/ה כדלקמן:

(1) השימוש באתר הם באחריותך הבלעדית;

(2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים;

(3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר.

האתר רשאי, למנוע ממשתמש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו או חלקה אם נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים. העלולים לפגוע באתר וכמו כן בכל מקרה בו נעשה ניסיון זדון לפגוע באתר באופן בלתי חוקי. במקרים אלה, האתר רשאי להפסיק את השימוש, ללא אזהרה מראש.

שונות

תנאי תקנון זה מהווים את כלל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

עגלת קניות